ENGLISH
Follow the Clues to Fortune!
New Event Server: Yang Opens Aug 22!
New Yang Server: Ranking Event
Dungeon Update: COF, VOH, VOD, and Double Dragons
Blue Dragon's Treasure Box: New Items Added!
Illusive Branch
Dungeon Update: The School of Rising Sun
Chỉ mang tính chất hổ trợ cộng đồng game thủ của 9 dragons
 • Thanh Long bảo rương

  Xem thêm...
 • Những điều cơ bản khi đi quyết trong 9D

  Xem thêm...
 • Cái Bang

  Xem thêm...
 • Bí Cung

  Xem thêm...
 • Vị trí mobs, boss các map

  Xem thêm...
 • Hướng dẩn nhiệm vụ sư đồ

  Xem thêm...
 • Thu thập và đổi set H4

  Xem thêm...
 • Điều chế tín vật

  Xem thêm...
 • NV "vén màn bí mật tứ phương thần môn"

  Xem thêm...